Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Nabídka produktů/  Jine/  Energeticke produkty
Velikost textu:  A AA
Popílek
Všeobecná charakteristika

Neaktivní popílek z teplárny T700. Jedná se o jemnou frakci létavých neaktivních popílků zachycených ze spalin hnědého uhlí v elektroodlučovačích teplárenských kotlů.

Popílek do betonu je podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 305/2011 (CPR) specifikovaným stanoveným výrobkem a harmonizovanými českými technickými normami ČSN EN 450-1 a ČSN EN 450-2.

Popílek o standardní kvalitě, nevykazující nebezpečné vlastnosti podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů,
v platném znění (při vyloučení vlastností H4 a H5) a podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, v platném znění.

Popílek lze využít jako příměsi do betonu.

Specifikace

Vlastnost Metoda stanovení Jednotka Hodnota
Ztráta žíháním (Kategorie A) ČSN EN 196-2 (1 h) % hm. max. 5,0
Jemnost (Kategorie N) ČSN EN 451-2    
- deklarovaná hodnota   % hm. 30
- limitní hodnota   % hm. max. 40
Volný oxid vápenatý ČSN EN 451-1 % hm. max. 2,5
Aktivní oxid vápenatý ČSN EN 196-2 % hm. max. 10,0
Chloridy ČSN EN 196-2 % hm. max. 0,10
Oxid sírový ČSN EN 196-2 % hm. max. 3,0
Měrná hmotnost ČSN EN 196-6    
- deklarovaná hodnota   kg/m3 2100
Index účinnosti Č​SN EN 196-1    
- po 28 dnech   % min. 75
- po 90 dnech   % min. 85
Objemová stálost ČSN EN 196-3 mm max. 10

Balení, skladování, doprava
Prodej popílku zajišťuje závod Energetika. Popílek se dodává v autocisternách.

​​​​​​​
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL