Jste zde: unipetrol.cz > CZ/  Akcionáři/  Regulatorní oznámení/  Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti UNIPETROL 2015
Velikost textu:  A AA
Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti UNIPETROL 2015

29-04-2015  

​Představenstvo obchodní společnosti UNIPETROL, a.s. se sídlem na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 3020 Identifikační číslo: 61672190 (dále jen „společnost“),

s v o l á v á 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
(dále jen „valná hromada“),
 
která se bude konat dne 2. června 2015 od 11.00 hodin, v Konferenčním centru CITY, Praha 4 – Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ 140 00,
 
s tímto pořadem jednání:
 
1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba osob do orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 a souhrnná vysvětlující zpráva představenstva společnosti dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
5. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2014, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné     nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2014, řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2014 a návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2014, stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 a návrh auditora k určení valnou hromadou společnosti
6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2014
7. Schválení řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2014
8. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2014
9. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu společnosti a o rozdělení prostředků z rezervního fondu
10. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014
11. Změny ve složení dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.
12. Nesouhlas s konkurenční činností dle § 452 zákona o obchodních korporacích
13. Určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky společnosti jakož i k ověřenídalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují platné právní předpisy, pro účetní období 2015 a 2016
14. Rozhodnutí o změně stanov společnosti UNIPETROL, a.s.
15. Závěr valné hromady
Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě
 
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je v souladu s ustanovením § 405 odst. 3 zákona o obchodních korporacích sedmý (7.) den předcházející dni konání valné hromady, tj. 26. květen 2015.
 
Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti k rozhodnému dni.
 
 
Komplertní sada dokumentů před řádnou valnou hromadou ke stažení na internetových stránkách Unipetrolu v sekci Vztahy s investory/Valná hromada (PŘÍMÝ ODKAZ).

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL