Velikost textu:  A AA
2017
 Řádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. se bude konat dne 7. června 2017 od 11.00 hodin, v Hotelu Occidental Praha - Barceló Group, Praha 4, Na Strži 1660/32, PSČ: 140 00.
 
Dokumenty ke stažení před řádnou valnou hromadou:
Obecné
 
1. Zahájení valné hromady
 
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
 
3. Volba osob do orgánů valné hromady
 
4. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, závěry
zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou (dále jen „zpráva mezi propojenými osobami“) za rok 2016 a souhrnná vysvětlující zpráva
představenstva společnosti dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
 
5. Zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady v roce 2016, vyjádření dozorčí rady k řádné individuální účetní závěrce k
31. prosinci 2016, řádné konsolidované účetní závěrce k 31. prosinci 2016 a návrhu představenstva společnosti na
rozdělení zisku, stanovisko dozorčí rady ke zprávě mezi propojenými osobami za rok 2016 a návrh dozorčí rady
k určení auditora valnou hromadou společnosti
 
6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2016
 
7. Schválení řádné individuální účetní závěrky k 31. prosinci 2016
 
8. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2016
 
9. Rozhodnutí o rozdělení zisku
 
10. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.
 
11. Nesouhlas s konkurenční činností dle § 452 zákona o obchodních korporacích 
 
12. Určení auditora k ověření individuální účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky společnosti jakož i k
ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují platné právní předpisy, pro účetní období let 2017 a 2018
 
13. Rozhodnutí o změně stanov společnosti UNIPETROL, a.s.
 
14. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií
 
15. Závěr valné hromady
 
Dokumenty společné pro více bodů
 
 
Dokumenty ke stažení po řádné valné hromadě
 
Přijatá rozhodnutí řádné valné hromady

Neschválení návrhu akcionáře ENTRIS EQUITY LIMITED ve věci nabytí vlastních akcií

Další dokumenty
Oznámení o počtu hlasů odevzdaných při hlasování na VH
Vysvětlení k žádostem akcionářů ve věci pravidel OECD
Vysvětlení k žádosti akcionáře Ondřeje Čecha
Vysvětlení k žádostem akcionáře ohledně smluv na dodávku ropy
Zápis z řádné valné hromady konané dne 7. června 2017

 
 

Značky Skupiny UNIPETROL