Jste zde: unipetrol.cz > CZ/  Zodpovědná firma/  Bezpečnost
Velikost textu:  A AA
Bezpečnost
 

S ohledem na povahu chemické výroby je pro nás bezpečnost práce jednou z klíčových priorit. Významným faktorem dodržování bezpečnosti je aplikace a kontrola dodržování jednotlivých prvků systémů řízení. Společnost Unipetrol zavedla a certifikovala environmentální systém řízení (EMS) dle ISO 14001, systém řízení kvality (QMS) dle ISO 9001 a systém řízení bezpečnosti při práci (HSMS) dle OHSAS 18001, které jsou mimo jiné zárukou systémového přístupu k ochraně životního prostředí a bezpečnosti. Podrobné informace o stavu a vývoji vlivů aktivit skupiny na životní prostředí jsou pravidelně publikovány ve Společné zprávě o ochraně zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí skupiny Unipetrol.

Bezpečnostní dokumenty
Ve skupině Unipetrol máme pro vybrané společnosti a jejich výrobní areály zpracovány v souladu se zákonem o prevenci závažných havárií (zákon č. 224/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nezbytné dokumenty a plány. Bezpečnostní zpráva uvádí informace o systému řízení prevence závažné havárie, informace o složkách životního prostředí v okolí objektu, technický popis objektu a zařízení, postup a výsledky identifikace rizika (nebezpečí), analýz a hodnocení rizik a metody prevence, bezpečnostní opatření pro likvidaci havárie a k omezení jejich dopadů. Dalšími dokumenty je Plán fyzické ochrany objektů a Vnitřní havarijní plán, který stanovuje opatření uvnitř objektu k likvidaci závažné havárie a ke zmírnění jejích dopadů. Přeprava nebezpečných věcí je realizována v souladu s dohodou ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí) a RID (Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí). Vybrané společnosti skupiny Unipetrol mají zpracován Bezpečnostní plán pro přepravu vysoce rizikových nebezpečných věcí v souladu s požadavky předpisu ADR.
 
Vstup a pohyb ve výrobních areálech
Ve všech výrobních areálech platí velmi přísná pravidla bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární ochrany a pohybu pracovníků a návštěvníků. Každý, kdo se má pohybovat v areálu společnosti a podílet se na realizaci investičních či údržbářských projektů, musí absolvovat vstupní školení, která jsou strukturovaná a specifická jak pro manuální pracovníky, tak pro návštěvy či exkurze. Pohyb všech pracovníků a návštěvníků po areálu je monitorován specializovanou bezpečnostní firmou. Každý pracovník, který obdržel povolení k pohybu v areálu, se musí při kontrole prokázat mimo jiné také osvědčením o vstupním proškolení. Neprokáže-li se, je vykázán z areálu. Ve všech výrobních areálech platí striktní zákaz kouření a používání omamných látek. Každý, kdo se ve výrobním areálu pohybuje, může být kdykoliv vyzván ke zkoušce na přítomnost těchto látek v těle.
 
Hasičské záchranné sbory
Ve výrobních areálech v Litvínově, Kralupech nad Vltavou, Neratovicích, Pardubicích a Kolíně fungují podnikové hasičské záchranné sbory, které jsou neustále připraveny zasáhnout nejen v prostorách výrobních areálů, ale také se zapojit do záchranných aktivit svých kolegů z Hasičského záchranného sboru České republiky za hranicemi těchto areálů. Součástí prevence jsou pravidelná zásahová cvičení ve všech areálech naší skupiny.
 
Komunikace s veřejností
Chceme být nápomocni při informování veřejnosti, a tak spolupracujeme s městy Litvínov a Most na zasílání informačních SMS zpráv. Tyto SMS zprávy jsou doplňkovým prvkem již zavedeného a funkčního systému informování veřejnosti o mimořádných událostech. Podrobnosti k registraci odběru SMS prostřednictvím SMS Informačního kanálu naleznete na internetových stránkách měst Mostu a Litvínova.
 
 
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL