Jste zde: unipetrol.cz > CZ/  Média/  Tiskové zprávy/  Aktuální rozhodnutí Krizového štábu Unipetrolu je snížit o 60 procent rozsah plánované zarážky v litvínovském výrobním závodě
Velikost textu:  A AA
Aktuální rozhodnutí Krizového štábu Unipetrolu je snížit o 60 procent rozsah plánované zarážky v litvínovském výrobním závodě

20-03-2020  

Plně si uvědomujeme vážnost situace a aktuální hygienická rizika spojená s šířením nemoci COVID-19. Proto s ohledem na aktuální vývoj a po pečlivém vyhodnocení situace a diskuzi s odpovědnými orgány státní správy se Krizový štáb Unipetrolu rozhodl o redukci objemu prací o 60 procent během odstavení výroby v našem litvínovském výrobním závodě plánovaném na období 9. dubna až 10. června 2020. Toto opatření jsme předložili Ústřednímu krizovému štábu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.
 
V rozsahu navržené varianty jsme schopni vyhovět stávajícím zákonným požadavkům a současně minimalizovat rizika spojená s možným šířením nákazy. Naší prioritou je zdraví našich zaměstnanců, pracovníků dodavatelských společností a obyvatel měst a obcí v okolí našeho závodu stejně jako zajištění dodávek strategických produktů, zejména pohonných hmot, na český trh.
 
Realizace zarážky v navrhovaném rozsahu nám umožní:
 • Zredukovat rozsah údržbářských prací o 60 procent z původně plánovaných přibližně 5 800 aktivit na aktuálních přibližně 2 300 aktivit.
 • Snížit počet pracovníků nezbytných pro realizaci zarážky o 55 procent, z původních 2 800 na 1 260 pracovníků.
 • Snížit počet pracovníků jiných národností o 48 procent, z 1 090 na 570. Plánová skladba pracovníků je následující:

                                                        270 Slovensko
                                                        230 Polsko
                                                          50 Srbsko - (tito pracovníci dlouhodobě pobývají na území České republiky)
                                                          20 Německo + jednotlivci, specialisté, z Francie, Belgie a Nizozemí

Hlavními důvody pro realizaci zarážky v tomto rozsahu jsou:
 • Naplnění legislativních požadavků pro Vyhrazená plynová zařízení, Vyhrazená tlaková zařízení, Vyhrazená zařízení elektro – legislativní požadavky, bezpečnost provozu
 • Činnosti/opravy spojené se zajištěním integrity zařízení, tzn. se zajištěním bezpečného provozu zařízení – výměny potrubí a aparátů se zeslabením síly stěny anebo s degradací materiálu pod příslušnou mez
 • Revize a případné opravy bezpečnostních prvků všech výroben (zejména havarijní pochodně, pojistné ventily, systémy havarijního sjetí)
 • Vyčištění zaneseného zařízení – zajištění technologické bezpečnosti a funkčnosti (výměna tepla, zajištění proudění)
 • Opravy vnitřních vestaveb (částí) aparátů - zajištění technologické bezpečnosti a funkčnosti
 • Výměna katalyzátorů – zajištění technologické funkčnosti zařízení
 
Během realizace zarážky dojde k revizi klíčových výrobních celků nezbytných pro další provoz a výrobu produktů strategických pro Českou republiku:
 • Výrobna vodíku pro rafinérii a čpavek – výměna kriticky zeslabených potrubních větví, výměna podzemních rozvodů chladicí vody, dokončení revitalizace výrobny
 • Výrobna čpavek – výměna vnitřní tlakové vestavby reaktoru, výměna katalyzátoru
 • Destilace ropy – oprava destilační pece, výměna vlásenek pro zplynění ropy (bez realizace nelze provozovat rafinérii)
 • Polní hořák/havarijní pochodeň rafinérie – oprava tělesa polního hořáku pro spalování nadbytečných plynů
 • Výrobna polypropylen – výměna vysokotlakých chladičů propylenu
 
Výčet aktuálních opatření:
 
Jako jedno z klíčových opatření doporučujeme, aby byl po dobu zarážky přidělen Unipetrolu např. ze strany Ministerstva zdravotnictví odborník či tým odborníků, který by dozoroval, popř. i řídil opatření, která minimalizují rizika šíření viru během realizované zarážky, a to např. i možným zavedením testování zahraničních pracovníků na přítomnost SARS-CoV-2a.
 
Přijatá a plánovaná opatření k ochraně zdraví se soustředí na defragmentaci větších skupin osob (vstupní školení, vjezdy, kuřárny, zarážkové štáby, stravování, výdej pracovních povolení), zajištění zvýšené hygieny (zvýšení frekvence čištění jednotlivých prostor a zařízení) a zajištění dostatečného počtu ochranných pomůcek dýchacích cest:
1. Zajištění vlastního vstupu/výstupu do/z areálu pro kontraktory a vozidla.
2. Vstup kontraktorů bude korigován tak, aby nedošlo ke kumulaci osob.
3. Bude prováděno měření teploty a v případě, že to bude již možné, budeme testovat kontraktory na přítomnost COVID-19.
4. Kontraktoři s příznaky onemocnění nebudou vpuštěni do areálu.
5. Kontraktoři budou rozděleni do zón – každá zóna bude označena a každý kontraktor bude mít stejné označení na kartičce.
6. Pohyb osob mimo prováděné práce a mimo uvedené zóny bude zakázán.
7. Bude zavedena zvýšená dezinfekce rukou na frekventovaných místech v Chemparku (brány, karetní a školicí centrum) včetně zvýšené desinfekce povrchů.
8. Jednotlivá pracoviště budou vybavena sanitárními, stravovacími a odpočinkovými zařízeními. 
9. Systém výdeje jídel bude nastaven tak, že dojde k oddělení obsluh a zákazníků.
10. Bude zřízeno více výdejních míst pro minimalizaci shlukování velkého množství osob.
11. Bude vydáváno pouze balené jídlo včetně časového rozpisu.
12. Konzumace jídla na místě bude zakázána, konzumace proběhne v prostorech externích dodavatelů (mobilní buňky).
13.  Prostory budou pravidelně dezinfikovány a vybaveny dezinfekčními prostředky a informačními materiály.
14. Všichni účastníci musí být vybaveni prostředky k eliminaci šíření nákazy (roušky, respirátory, polomasky).
15. Prostory budou pravidelně dozorovány. Sanitární zařízení budou podrobována zvýšenému režimu jejich dezinfekce a v maximální míře bude omezeno využívání různými subjekty.
16. Rovněž bude omezen provoz kuřáren v uzavřených prostorech.
17. Obecně bude nastaven celkový provoz spočívající v omezení shlukování velkého množství osob (koordinace prací, minimalizace pobytu externích dodavatelů v uzavřených prostorech zaměstnavatele, minimalizace kontaktu při předávání pracovních povolení, omezení činnosti štábů, skypové schůzky, telekonference, apod.).
18. Další opatření spočívá v úpravě školení externích dodavatelů (omezení kapacity, používání roušek, respirátorů, dezinfekce prostor, navýšení termínů pro možnost školení zaměstnanců samostatných subjektů).
 
Závěrem mi dovolte, abych zopakoval a ještě jednou zdůraznil, že činíme všechny kroky k tomu, abychom v případě realizace zarážky byli připraveni chránit naše zaměstnance i pracovníky externích společností před nákazou a jsme si vědomi naší odpovědnosti vůči obyvatelům přilehlých měst a obcí. Zároveň jako společnost vyrábějící strategické produkty, nezbytné pro plnohodnotné fungování České republiky, podnikáme veškeré kroky pro zajištění bezpečnosti a kontinuity výroby.
 
Tomáš Herink
člen představenstva skupiny Unipetrol zodpovědný za výrobu
 
 
Skupina Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích a Kolíně, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí Unipetrolu je i síť čerpacích stanic Benzina v Česku a na Slovensku. V Česku je Benzina s počtem 416 stanic největším řetězcem. Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu. Za rok 2019 utržila přes 129 miliard Kč a zaměstnává více než 4 800 lidí. Unipetrol je kromě rozvoje podnikání hrdý na to, že je společensky odpovědnou společností. Proto věnuje stejnou míru pozornosti iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí. V roce 2005 se Unipetrol stal součástí skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě.
 
Pro více informací navštivte sekci „Zodpovědná firma“ na www.unipetrol.cz.
 
Kontakt: Pavel Kaidl, tiskový mluvčí, telefon: +420 225 001 407, +420 736 502 520, e-mail: pavel.kaidl@unipetrol.cz

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL