Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Velikost textu:  A AA
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ORLEN UNIPETROL, a.s., IČ: 61672190, se sídlem Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3020 (dále jen „ORLEN UNIPETROL“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro ORLEN UNIPETROL prioritou.

 

ORLEN UNIPETROL je ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a jinak zpracovává Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

 
Pro zajištění bezproblémové komunikace mezi Vámi a společností ORLEN UNIPETROL byl jmenován Pověřenec pro ochranu osobních údajů, který je Vám v případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů k dispozici na emailu osobniudaje@orlenunipetrol.cz, tel. čísle +420 225 001 435 nebo na doručovací adrese ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o., Odbor ochrany osobních údajů, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4.
 
Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností ORLEN UNIPETROL během Vašeho používání internetových stránek www.orlenunipetrol.cz (dále jen „Internetové stránky“) a dále na základě níže uvedených skutečností:
 
 • plnění smlouvy mezi Vámi a společností ORLEN UNIPETROL;
 •  
 • výkon právní povinnosti;
 •  
 • oprávněný zájem skupiny nebo některé ze společností patřících do skupiny ORLEN Unipetrol.
 
 
Osobní údaje mohly být získány prostřednictvím Internetových stránek nebo například při koupi produktů společnosti ORLEN UNIPETROL či využití služeb společnosti ORLEN UNIPETROL.
 
Zásady ochrany osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů, způsoby využívání osobních údajů, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, kategoriích příjemců osobních údajů, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.
 
Účely zpracování osobních údajů
   

Vaše osobní údaje mohou být společností ORLEN UNIPETROL zpracovávány zejména pro tyto účely:

 
 • Plnění smluvního vztahu (například při uzavření kupní smlouvy anebo smlouvy o zajištění dopravy);
 •  
 • Účetní a daňové účely (plnění právních povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy);
 •  
 • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které ORLEN UNIPETROL plní, patří například poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci);
 •  
 • Bezpečnost a ochrana (využívání kamerového systému v areálu společnosti za účelem zajištění bezpečnosti);
 •  
 • Komunikace s tazateli (kontaktování společnosti ORLEN UNIPETROL prostřednictvím emailu, poštovní adresy nebo jiným způsobem tazatelem);
 •  
 • Nábor zaměstnanců (realizace výběrových řízení na obsazení volných pracovních pozic).
 
 
V případě, že se zúčastníte 1. kola výběrového řízení, můžete být požádán/a o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to za účelem ověření či získání referencí u předchozích zaměstnavatelů, z veřejných zdrojů a ve veřejných rejstřících právnických a fyzických osob z důvodu ověření pravdivosti Vámi poskytnutých informací a předcházení střetu zájmů s činností skupiny ORLEN Unipetrol.​
 


Zpracovávané osobní údaje

 

Společnost ORLEN UNIPETROL je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:

 

Údaje subjektů údajů

Účely zpracování:​​​

Jméno a příjmení

Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností, Komunikace s tazateli, Nábor zaměstnanců

Kontaktní adresa

Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností, Komunikace s tazateli

E-mail

Plnění smluvního vztahu, Plnění ostatních zákonných povinností, komunikace s tazateli, Nábor zaměstnanců

Telefonní číslo

Plnění smluvního vztahu, Plnění ostatních zákonných povinností, Komunikace s tazateli, Nábor zaměstnanců

Číslo účtu

Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely

IČO, DIČ

Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

Životopis

Nábor zaměstnanců

 
 
Osobní údaje jsou ve společnosti ORLEN UNIPETROL zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smluvního vztahu s Vámi, zejména k zajištění vnitřních procesů v rámci ORLEN UNIPETROL a v rámci smluvních partnerů ORLEN UNIPETROL.

ORLEN Unipetrol je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.


příjemci osobních údajů

Ve společnosti ORLEN UNIPETROL jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů ORLEN UNIPETROL, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování. Bezpečí Vašich osobních údajů je u těchto příjemců zajištěno prostřednictvím jejich smluvních závazků.
 
 

Seznam kategorií příjemců osobních údajů ORLEN UNIPETROL:

 
 • Orgány státní správy: např. Finanční úřad, ČSSZ;
 • Pojišťovny;
 • Holdingová společnost PKN ORLEN zajišťující IT podporu systému na zpracování osobních údajů;
 • Statistický úřad v anonymizované formě;
 • Externí auditoři;
 • Společnosti patřící do skupiny ORLEN Unipetrol.
 
Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů, například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Společnost ORLEN UNIPETROL, jako člen skupiny ORLEN, využívá kons
olidace IT systémů a Vaše osobní údaje jsou uloženy na serverech v Polsku.

ORLEN UNIPETROL nepředává osobní údaje mimo území EU, EHP či mezinárodním organizacím.


Doba uchování osobních údajů
 

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je ORLEN UNIPETROL povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je stanovena.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

 
 

Účel zpracování

Doba uchování​

Plnění smluvního vztahu

po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu

Účetní a daňové účely

po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění

Plnění ostatních zákonných povinností​

maximálně po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu

Komunikace s tazateli

po dobu 1 roku od ukončení vzájemné interakce s tazatelem

Nábor zaměstnanců

po dobu 6 měsíců od ukončení výběrového řízení na danou pracovní pozici

 

 
Po uplynutí doby uchování ORLEN UNIPETROL osobní údaje zlikviduje.


VAŠE PRÁVA

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

1. Právo na přístup k osobním údajům

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte na základě Vaší žádosti právo na poskytnutí informací a na poskytnutí kopie Vašich zpracovávaných osobních údajů. V případě opakované žádosti bude společnost ORLEN UNIPETROL oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás budeme informovat.

2. Právo na opravu

 

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné, neaktuální nebo jinak nesprávné, kontaktujte nás a my je opravíme. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

3. Právo na výmaz

 

Pokud již osobní údaje nejsou nezbytné k zajištění stanoveného účelu, nebo je splněna jedna z dalších podmínek dle GDPR, na Vaši žádost tyto osobní údaje vymažeme. V některých případech je však Vaše právo omezeno. Například osobní údaje, které zpracováváme na základě našich zákonných povinností nelze vymazat před uplynutím zákonem stanovených archivačních lhůt. Nebo v případě osobních údajů souvisejících s poskytováním služeb nelze tyto vymazat před uplynutím lhůt k případnému uplatnění souvisejících nároků (náhrada škody, reklamace atd.).

4. Právo na omezení zpracování

 

Máte právo na omezení zpracování pokud:

 
 • osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné;
 • zpracování je nezákonné;
 • osobní údaje již nejsou potřeba, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právního nároku;
 • podal/a jste námitku proti zpracování.
 
Po dobu omezení budou Vaše osobní údaje u nás pouze uloženy a nebudou s nimi prováděny žádné operace bez Vašeho souhlasu. Omezení zpracování trvá po dobu, po kterou trvá některá z výše uvedených situací. O případném ukončení omezení budete informováni.
 
5. Právo podat námitku
 
Proti zpracování, založeném na základě oprávněného zájmu a pro přímý marketing, můžete podat odůvodněnou námitku. Oprávněnost námitky bude posouzena a o rozhodnutí budete vyrozuměni prostřednictvím Vámi zvoleného kontaktu.
6. Právo na přenositelnost údajů
 
V případě, že chcete, aby společnost ORLEN UNIPETROL Vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost osobních údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla dotčena práva a svobody třetích osob, ORLEN UNIPETROL nebude moci Vaší žádosti vyhovět.

7. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování
 

Automatizované rozhodování včetně profilování v rámci naší činnosti nevyužíváme.

8. Právo podat stížnost k dozorovému orgánu

 

Pokud máte pocit, že s Vašimi osobními údaji není nakládáno podle zákona, máte právo obrátit se s Vaší odůvodněnou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím kontaktních údajů Pověřence pro ochranu osobních údajů na emailu
osobniudaje@orlenunipetrol.cz, nebo na doručovací adrese ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o., Odbor ochrany osobních údajů, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4. ORLEN Unipetrol si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.


SOCIÁLNÍ SÍTĚ

 

Chceme být neustále ve spojení a sdílet s Vámi naše aktivity prostřednictvím profilů na sociálních sítích jako je Facebook, Twitter, YouTube, Instagram a LinkedIn. Naše Internetové stránky nevyužívají sociální pluginy ale pouze odkazují na naše profily na sociálních sítích, které mohou obsahovat fotografie a videa z různých námi pořádaných akcí.

Informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich dalším zpracování poskytovateli sociálních sítí, stejně jako související informace o Vašich právech a možnostech nastavení s ohledem na ochranu Vašeho soukromí naleznete přímo na sociálních sítích.

Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě Facebook:

 

Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě Twitter:

 

Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě YouTube:

https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=cs

 

Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě Instagram:

https://help.instagram.com/519522125107875

 

Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě LinkedIn:

 

Pro správnou funkc​i webových stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na Vaše zařízení. Jednotlivé typy cookies a další informace jsme pro Vás přehledně připravily v banneru (okně), které můžete kdykoliv vyvolat přes tento odkaz.

Pro některé typy cookies je vyžadován Váš souhlas, který můžete kdykoliv změnit nebo odvolat prostřednictvím nastavení preferencí v banneru (okně​), které můžete kdykoliv vyvolat přes tento odkaz Chci změnit nastavení cookies.

V případě ud​ělení Vašeho souhlasu s užitím všech typů cookies bude Váš souhlas platný po dobu 12 měsíců pokud jej nezměníte dříve. V případě neudělení souhlasu bude Vaše volba uložena po dobu 14 dní a poté opět nabídnuta při návštěvě našich webových stránek.

V případě dotazů je Vám k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů na emailu osobniudaje@orlenunipetrol.cz​ nebo na doručovací adrese ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Úsek ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4.


   
   

  Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly aktualizovány dne 30. 6. 2021.​​​​​​

   
   

  Značky Skupiny UNIPETROL