Jste zde: unipetrol.cz > CZ/  O nás/  Historie
Velikost textu:  A AA
Historie

Vznikem akciové společnosti Unipetrol v roce 1995 byl naplněn jeden z postupných koncepčních kroků privatizace českého petrochemického průmyslu. Unipetrol měl spojit vybrané české petrochemické firmy do uskupení, které by bylo schopno konkurovat silným nadnárodním koncernům. Majoritním akcionářem společnosti byl se 63 procenty akcií český stát, reprezentovaný Fondem národního majetku. Zbylé akcie vlastnily investiční fondy a drobní akcionáři. Podle původní koncepce měl být podíl státu ve společnosti privatizován.

Do Unipetrolu byly postupně začleněny akciové společnosti Kaučuk, Chemopetrol, Benzina, Paramo, Koramo, Česká rafinérská, Unipetrol Trade, Spolana a Unipetrol Rafinérie.

Od 1. 1. 1996 se vyčlenily rafinérie ze společností Chemopetrol v Litvínově a Kaučuk v Kralupech do společnosti Česká rafinérská.

2003 - Sloučení společností Koramo a Paramo. Nástupnickou společností se stala společnost Paramo.

2004 - Podpis smlouvy mezi společností PKN ORLEN  a Fondem národního majetku o prodeji 63 % akcií společnosti Unipetrol.

2005 - v tomto roce byl dokončen proces privatizace společnosti Unipetrol a následně se společnost stala významnou částí jedné z největších rafinérských a petrochemických skupin ve střední Evropě – PKN Orlen.

2006 - Prodej majoritního podílu v dceřiné společnosti Spolana polské společnosti Zaklady Azotowe ANWIL.
V roce 2006 vykázal Unipetrol výnosy ve výši 95 mld. Kč a jeho čistý zisk činil 1,6 mld. Kč.

2007 - Prodej dceřiné společnosti Kaučuk polské společnosti Firma Chemiczna Dwory. Zahájení činnosti nové dceřiné společnosti Unipetrol Services. Změna právní formy společnosti Unipetrol Doprava, Benzina a Petrotrans z akciových společností na společnosti s ručením omezeným. Založení společnosti Butadien Kralupy, jejímiž akcionáři jsou Unipetrol (51 %) a Kaučuk (49 %). Sloučení dceřiných společností Chemopetrol a Unipetrol Rafinérie se společností Unipetrol RPA. Společnost Unipetrol koupila od firmy CONOCOPHILLIPS akcie, představující 0,225% podíl na základním kapitálu České rafinérské. Společnost Unipetrol získala od společností skupiny MEI 14,51 % akcií společnosti Paramo.
V roce 2007 vykázal Unipetrol výnosy ve výši 89 mld. Kč a jeho čistý zisk činil 1,2 mld. Kč, čímž se skupina řadí mezi největší firmy v České republice a také mezi nejvýznamnější vývozce.

2008 - Vypořádání prodeje akcií společností Agrobohemie a Synthesia na základě smluv o koupi akcií mezi společnostmi Unipetrol a Deza. Společnost Unipetrol vlastnila 50 % akcií společnosti Agrobohemie a 38,79 % akcií společnosti Synthesia. Kupní cena za 47 000 akcií společnosti Agrobohemie činila celkem 503 milionů korun. Kupní cena za 27 977 162 akcií společnosti Synthesia činila celkem 680 milionů korun.
Řádná valná hromada společnosti Unipetrol rozhodla o výplatě dividend z nerozděleného zisku minulých let.
Skupina Unipetrol pokračovala v restrukturalizaci společnosti Unipetrol Trade. V roce 2008 došlo k zániku společnosti Unipetrol France sloučením se společností Unipetrol Trade.

2009 - Skupina vyplatila minoritní akcionáře a získala 100% podíl ve společnosti Paramo.

2010 - Společnosti Unipetrol a Unipetrol RPA převedly své podíly ve firmě CELIO na společnosti TICATANOR a B.E. Fin. Převod akcií byl dokončen 14. dubna 2010.

2011 - V rámci restrukturalizace rafinérského segmentu byly na začátku roku založeny dvě nové dceřiné společnosti Paramo: Paramo Oil a Paramo Asfalt.
V rámci procesu restrukturalizace skupiny Unipetrol Trade byla ukončena k 27. září 2011 likvidace společnosti Unipetrol Trade.
Na přelomu 3. a 4. čtvrtletí proběhla plánovaná, ve čtyřletém cyklu prováděná, odstávka rafinérských a petrochemických provozů v Litvínově.

2012 - V lednu společnost Paramo Asfalt podepsala dvě pětileté smlouvy na dodávky asfaltů, první se společností Paramo a druhou se společností Unipetrol RPA. Převod obchodní činnosti s asfalty v rámci skupiny Unipetrol byl součásti strategie restrukturalizace rafinérských aktiv.
V červnu jednatelé společnosti Unipetrol RPA schválili trvalé odstavení jednotky výroby močoviny v Chemparku Záluží v Litvínově, a to k datu 1. ledna 2013. Jednotka výroby močoviny byla součástí divize agro společnosti Unipetrol RPA a její dopad na ziskovost celé skupiny Unipetrol byla v minulých letech negativní, přičemž žádná změna tohoto trendu se neočekávala.
V červenci skupina Unipetrol oznámila trvalé ukončení zpracování surové ropy v pardubické rafinérii Paramo. Rozhodnutí bylo dosaženo na základě komplexní analýzy makroekonomické situace, včetně nízkých rafinérských marží ve srovnání s obdobím před začátkem finanční a hospodářské krize v roce 2008, slabé poptávky po dieselu a nadbytku rafinérských kapacit v Evropě. Dalším klíčovým faktorem byla nízká konverzní kapacita (méně než 1 mil. tun za rok) a nízká komplexita rafinérie Paramo, což se v minulých letech negativně promítlo do ziskovosti tohoto aktiva skupiny, přičemž žádné zásadní zlepšení nebylo ve střednědobém horizontu v rámci různých analyzovaných scénářů očekáváno.
V říjnu společnosti Paramo a Orlen Asfalt, z mateřské skupiny PKN Orlen, uzavřely kupní smlouvu, na jejímž základě ORLEN Asfalt, jako kupující, získal od společnosti Paramo, jako prodávající, 100% obchodní podíl ve společnosti Paramo Asfalt. Kupní cena za 100% obchodní podíl činila 116,1 milionů korun. Prodej společnosti Paramo Asfalt společnosti Orlen Asfalt byl dalším krokem v restrukturalizaci společnosti Paramo a optimalizaci rafinérských aktiv, jejíž součástí byl převod komerčních aktivit společnosti Paramo v oblasti asfaltářských produktů do společnosti Paramo Asfalt v lednu 2012.

2014 - 31. ledna byla úspěšně dokončena transakce týkající se nákupu 16,335% podílu v České rafinérské od společnosti Shell Overseas Investments, na jejímž základě vzrostl podíl Unipetrolu na základním kapitálu České rafinérské z úrovně 51,22 % na 67,555 %.
Další významnou událostí bylo využití předkupního práva společnosti na odkup zbývajícího 32,445% podílu v České rafinérské od společnosti Eni International. Přijetí nabídky bylo oznámeno 3. července 2014 a dne 19. prosince 2014 byla tato akvizice prozatím nepravomocně povolena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).
Za zmínku stojí také významné posílení dlouhodobé strategické spolupráce s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT Praha), která byla podepsána dne 12. listopadu 2014 a která vyústila ve vznik nového Univerzitního centra VŠCHT Praha – Unipetrol. Toto spojení představuje unikátní spolupráci průmyslového a vzdělávacího sektoru na vysokoškolské úrovni. Takto intenzivní kooperace umožní studentům využívat vědecké a výzkumné zařízení ve výzkumném a vzdělávacím centru UniCRE v Chemparku Záluží s maximálním možným propojením mezi výzkumnými a vzdělávacími aktivitami.

2015 - 30. dubna byla úspěšně dokončena transakce týkající se nákupu 32,445% podílu v České rafinérské od společnosti Eni International B.V. Po dokončení transakce vzrostl podíl Unipetrolu na základním kapitálu České rafinérské z úrovně 67,555 % na 100 %. Unipetrol se tak stal jediným akcionářem České rafinérské.
10. září 2015 byl podepsán EPC kontrakt (engineering, procurement, construction) se společností Technip Italy na výstavbu nové jednotky polyetylenu (PE3) v litvínovském závodě. Výrobní proces a technologie pro jednotku PE3 budou založeny na licenční smlouvě podepsané se společností INEOS v říjnu 2013. Jednotka PE3 bude patřit mezi nejmodernější jednotky tohoto typu v Evropě.

2016 - k 1.1. proběhla fúze společností Benzina a Polymer Institute Brno se společností Unipetrol RPA. Tyto fúze jsou součástí širšího procesu zjednodušování struktury skupiny Unipetrol.
Akvizice společnosti Spolana.
Zahájení výstavby nové polyetylenové jednotky PE3 v Chemparku Záluží.

2017 - Fúze společnosti Česká rafinérská s Unipetrolem RPA. 
Zavedení nových paliv s čisticím účinkem EFECTA DIESEL a EFECTA 95. 

2018 - Oslava 60. výročí značky Benzina a 120. výročí společnosti Spolana.
PKN Orlen se stal 100% vlastníkem skupiny Unipetrol.
 

 
 

Značky Skupiny UNIPETROL