Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Média/  Tiskové zprávy/  Lidé, růst a dokonalost jsou pilíře strategie Unipetrolu
Velikost textu:  A AA
Lidé, růst a dokonalost jsou pilíře strategie Unipetrolu

15-03-2017  

Praha, 15. března 2017: Největší česká petrochemická skupina Unipetrol představila strategii a cíle pro roky 2017 a 2018. Unipetrol do následujícího období vstupuje jako silná konsolidovaná skupina, která chce svou dobrou výchozí pozici využít k dalšímu růstu a vytváření hodnoty pro své akcionáře. Pro období 2017 až 2018 je plánována úroveň provozního zisku EBITDA LIFO ve výši téměř 20 miliard Kč. Unipetrol také hodlá výrazně investovat do nových technologií. Investice přesáhnou 16 miliard Kč, přičemž klíčovou investicí bude dokončení výstavby nové polyetylenové jednotky PE3. Významnější roli bude hrát zaměření skupiny na inovace a využití potenciálu vlastního výzkumu a vývoje. V maloobchodním segmentu bude Unipetrol usilovat o upevnění vedoucí pozice sítě čerpacích stanic Benzina na českém trhu a o překročení hranice dvacetiprocentního tržního podílu.
 
Shrnutí strategie 2013 – 2017: zabezpečení dodávek a dosažení zisku
Skupina Unipetrol od roku 2013, kdy zveřejnila své strategické cíle do roku 2017, výrazně posílila. Potvrzují to dosažené výsledky, které překonaly očekávání. Unipetrol dokázal ročně generovat v průměru téměř 7 miliard provozního zisku EBITDA LIFO na místo plánovaných 5 miliard Kč a průměrná výše investic každoročně dosahovala 4,5 miliard Kč oproti 3,8 miliardám Kč. Po mnoha letech byla realizována výplata dividendy a došlo k zahájení stavby polyetylenové jednotky PE3, která představuje jednu z největších investic do českého chemického průmyslu. Unipetrol také pokračoval v akviziční a konsolidační činnosti. Od společností Eni a Shell převzal vlastnické podíly ve společnosti Česká rafinérská a úspěšně ji zaintegroval do své struktury. Tato integrace byla součástí probíhající konsolidace celé skupiny Unipetrol, která přinesla výrazné zjednodušení struktury a zefektivnění administrativních a obchodních procesů.

Významného pokroku dosáhl Unipetrol v oblasti smluvních vztahů s obchodními partnery. Byly podepsány dlouhodobé smlouvy s dodavateli ropy REBCO. Současně dochází k růstu podílu zpracovávané ropy z arabských nalezišť. V České republice Unipetrol aktualizoval své smluvní a obchodní vztahy se strategickými partnery, společnostmi MERO ČR a ČEPRO. Ty jsou nyní plně formalizovány a odpovídají tržním podmínkám. Na českém trhu s palivy byla skupina Unipetrol aktivní také v regulatorní oblasti, kde došlo k minimalizaci takzvané šedé prodejní zóny. V maloobchodním segmentu Unipetrol navýšil počet svých čerpacích stanic Benzina. Zvýšením tržního podílu na 17,6 % k říjnu 2016 upevnil svou vedoucí pozici na českém trhu.

Skupina Unipetrol má pro nadcházející období vzhledem k dosavadnímu vývoji a svým výrobním jednotkám velmi dobrou výchozí pozici. V Litvínově provozuje jeden z nejvíce integrovaných rafinérských a petrochemických komplexů v Evropě a vlastní největší tuzemskou síť čerpací stanic. Ve srovnání s regionálními konkurenty je velmi aktivní i ve vzdělávání a v oblasti výzkumu a vývoje. Do skupiny Unipetrol patří dva výzkumné ústavy a jedno univerzitní centrum, které je lokalizováno přímo v litvínovském výrobním areálu. Významným potenciálem jsou i zaměstnanci s vysokou mírou odborných znalostí. Pro Unipetrol pracuje přibližně 4 500 lidí čtrnácti národností. Dobrý výhled do budoucnosti je umocněn relativně pozitivní aktuální i budoucí situací makroekonomického prostředí na klíčových trzích.
 
Strategie 2017 – 2018: růst zisku a rekordní investice do výroby, inovací a zaměstnanců
Vzhledem k tomu, jak nepředvídatelné je současné podnikatelské prostředí, a z důvodu zlepšení informovanosti, se rozhodla skupina Unipetrol zkrátit interval oznamování svých plánů a zveřejnit strategii na příští dva roky. Nicméně uvedený strategický směr považuje za závazný i ve střednědobém horizontu.
Strategie skupiny Unipetrol je založena na snaze:
• Posílit lidský kapitál;
• Stavět na silné pozici v oblasti petrochemie;
• Vybudovat maloobchod budoucnosti;
• Zůstat agilní a neustále se zlepšovat;
• Cíleně inovovat;
• Aktivně vyhledávat další oblasti podnikání.
 
Výše uvedená strategie tvoří rámec pro podnikání celé skupiny. Unipetrol se bude i nadále profilovat jako atraktivní zaměstnavatel podporující oblast školství a nabízející stávajícím i potenciálním zaměstnancům široké možnosti profesního rozvoje. V sektoru inovací chce Unipetrol posílit systematický přístup ke generování nápadů ze všech tří oblastí – z vlastního výzkumu a vývoje, od zaměstnanců na všech úrovních a od externích partnerů. Silná pozice v petrochemii Unipetrol předurčuje k využití aktuálních trendů v chemickém sektoru, které jsou označeny pojmem Age of Application. Budoucnost maloobchodních aktivit vidí Unipetrol v provozní efektivnosti, zlepšené nabídce palivových a doplňkových produktů a v zesílených marketingových aktivitách, což se promítne do dalšího rozvoje a do zvýšení tržního podílu. V době změn, které přicházejí bezprecedentním tempem, je nezbytné zůstat aktivní a neustále se zlepšovat – Unipetrol bude pokračovat v budování systému angažovaných vedoucích pracovníků na všech úrovních. V kombinaci s účinným centralizovaným řízením tím posílí vnitrofiremní kulturu. Unipetrol působí v mnoha oblastech hospodářství a má tedy velmi dobrou pozici pro nacházení a využívání nových obchodních příležitostí. Ty bude hledat zejména v oblastech souvisejících s aktuálním podnikáním skupiny, nicméně možnosti potenciální spolupráce jsou pro Unipetrol velmi široké. 
 
V uplynulých letech jsme potvrdili, že námi nastoupená cesta je správná. Realizovali jsme kroky, které výrazně vylepšily naši tržní pozici a připravily podmínky pro nastartování dalšího rozvoje. Roky 2017 a 2018 budou pro Unipetrol obdobím realizace. Dokončení významných investic, potvrzení vedoucí pozice v maloobchodu, naplňování interních synergií a neustálá snaha zlepšovat výkonnost výrobních jednotek budou v následujících letech dobrým základem pro tvorbu zisků,“ uvedl Andrzej Modrzejewski, generální ředitel a předseda představenstva skupiny Unipetrol.
 
Přijatou strategií chce skupina Unipetrol dosáhnout následujících finančních a provozních cílů. V příštích dvou letech očekává solidní výši provozního zisku EBITDA LIFO. Současně plánuje velké investiční výdaje, včetně výdajů na dostavbu polyetylenové jednotky PE3, která je významným milníkem pro budoucnost celé skupiny. Provozní ukazatele v rafinérském segmentu dosáhnou vysoké úrovně, díky čemuž dojde k efektivnímu využití rafinérských kapacit skupiny. V maloobchodním segmentu bude Unipetrol dále zvyšovat svůj tržní podíl. Zásadním faktorem ve všech oblastech podnikání zůstává pro Unipetrol bezpečnost, neboť právě ta je klíčem k provozní dokonalosti. Na základě dobrých finančních výsledků se Unipetrol zaměří na systematické zvyšování dividendy na akcii.
 
Hlavní provozní a strategické cíle pro období 2017 – 2018 jsou následující:
• Celkový kumulovaný provozní zisk EBITDA LIFO ve výši 19,7 miliardy Kč;
• Celkové kumulované investice ve výši 16,3 miliard Kč;
• Dokončení stavby nové polyetylenové jednotky (PE3);
• Zvýšení podílu na trhu v maloobchodu na 20,7 % v roce 2018;
• Realizace potenciálu rafinérských výrobních jednotek s vysokým využitím v průměru 87 %;
• Stabilní finanční pozice kapitálové skupiny Unipetrol a systematické zvyšování dividendy na akcii;
• Indikátor úrovně bezpečnosti podniku TRR  na úrovni do 0,9.
 
Také v nadcházejícím období bude skupina Unipetrol ve všech oblastech pracovat způsobem odpovědným vůči životnímu prostředí. Zajistí plnění nových předpisů na jeho ochranu, sníží dopady své činnosti, bude podporovat rozvoj povědomí o jeho ochraně, bude pokračovat v sanačních pracích a zvýší energetickou efektivitu svých provozů. 
 
Dosažení strategických cílů umožní Unipetrolu zůstat i nadále zodpovědnou skupinou, která podporuje českou společnost v oblasti rozvoje komunitního života, neziskového sektoru, kultury, sportu a vzdělávání. K tomu mimo jiné napomůže i nová aktivita v oblasti vzdělávání a školství - Nadace Unipetrol.
______________________________________________________________________________________________________________
UNIPETROL, a.s., ovládá společnosti, které působí v petrochemickém průmyslu v České republice. V roce 2005 se stal Unipetrol součástí skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina Unipetrol se zaměřuje především na zpracování ropy, distribuci pohonných hmot a na petrochemickou výrobu.  Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům v České republice i na středoevropském trhu. Skupina Unipetrol je v České republice jedna z největších z hlediska obratu a zaměstnává 4 500 lidí.

Kontakt:
Pavel Kaidl, tiskový mluvčí skupiny Unipetrol
telefon: +420 736 502 520, e-mail: pavel.kaidl@unipetrol.cz

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL