Jste zde: orlenunipetrol.cz > CZ/  Akcionáři/  Regulatorní oznámení/  Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Unipetrol
Velikost textu:  A AA
Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Unipetrol

28-05-2018  

Představenstvo obchodní společnosti UNIPETROL, a.s. se sídlem na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 3020 Identifikační číslo: 61672190 (dále jen „společnost“),

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

(dále jen „valná hromada“),

která se bude konat dne 28. června 2018 od 11.00 hodin, v Konferenčním centru CITY, Praha 4 – Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ
140 00,


s tímto pořadem:

1. Zahájení valné hromady

2. Schválení jednacího řádu valné hromady

3. Volba osob do orgánů valné hromady

4. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, závěry
zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou (dále jen „zpráva mezi propojenými osobami“) za rok 2017 a souhrnná vysvětlující zpráva
představenstva společnosti dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu

5. Zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady v roce 2017, vyjádření dozorčí rady k řádné individuální účetní závěrce k
31. prosinci 2017, řádné konsolidované účetní závěrce k 31. prosinci 2017 a návrhu představenstva společnosti na
úhradu ztráty za rok 2017 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě mezi propojenými osobami za rok 2017

6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2017

7. Schválení řádné individuální účetní závěrky společnosti k 31. prosinci 2017

8. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky společnosti k 31. prosinci 2017

9. Rozhodnutí o úhradě ztráty společnosti za rok 2017

10. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti

11. Nesouhlas s konkurenční činností dle § 452 zákona o obchodních korporacích

12. Odvolání a jmenování členů výboru společnosti pro audit

13. Závěr valné hromady

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s ustanovením § 405 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), sedmý (7.) den předcházející dni konání valné hromady, tj. 21. červen 2018.

Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti k rozhodnému dni.

Celý text pozvánky

Kompletní sada dokumentů před řádnou valnou hromadou ke stažení na internetových stránkách Unipetrolu na následujícím ODKAZU.

V Praze, 28. května 2018
UNIPETROL, a.s.
Regulatorní oznámení č. 14/2018

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL